Şeftali Bahçelerinde Gübreleme :

Şeftali ağaçlarının çabuk büyüyüp gelişmesi ve yüksek verim vermesi iyi bir beslemeyi gerektirmektedir. Aksi halde gelişme yavaşlar ve verim düşer.

Şeftali bahçelerine üç yılda bir dekara 3-4 ton iyi yanmış ahır gübresi verilmelidir. Dekara 20 kg Potasyum Sülfat,  2.5kg TSP veya DAP sonbaharda ağaçların yaprağını döktüğü dönemde ki derin toprak işlemesi esnasında verilmelidir. Dekara 30kg Amonyum Sülfatın (% 21'lik) yarısı erken ilkbaharda ağaçlar uyanmadan, diğer yarısı ise bundan bir ay sonra toprak işlenirken  verilmelidir.

Şeftali Bahçelerinde Sulama :

     Şeftali bahçelerinde Mayıs ayından başlayarak yağışa, sıcaklığa ve su durumuna göre sulama yapılmalıdır. Hasattan 10-15 gün önce başlanarak hasat sonuna kadar sulamaya ara verilmelidir. Ağustos - Eylül aylarında sulamaya devam edilmelidir. Aksi taktirde ağaçlar yeterli ölçüdebesin  depo etmeden ve çiçek tomurcukları normal gelişmesini tamamlamadan kışa gireceğinden kış soğuklarından zarar görürler.

                        Şeftali Ağaçlarında Budama :

Şeftali ağaçları, diğer meyve türlerine göre daha fazla budama ister. Bunun nedeni çiçek tomurcuklarının bir yaşlı dallarda oluşmasıdır. İyi ve düzenli bir budama ile ağaçların ömrü uzar verimliliği ve verimlilik süresi artar. Budama; yaz ve kış budaması olarak ikiye ayrılır.

A-Yaz Budaması

Yaz boyunca sürgünlerin seyreltilmeleri, uç alma, bükme, eğme, dalların birbiriyle karşılıklı olarak bağlanmaları ve açıların genişletilmeleri daraltılmaları gibi yapılan işlemlerin tümüne yaz budaması denir. Yaz budamasından amaç meyvelerin daha iyi renklenmelerini sağlamak, büyümeyi düzenlemek, kış budamasında yapılacak işlemleri azaltmak ve hasat işleri ile kültürel etkinlikleri iyileştirmek ve kolaylaştırmaktır.

Yaz budaması, özellikle ağaçların şekillendirilme yıllarında yapılması gerekli olan önemli bir teknik işlemdir. Yaz budaması, sürgünler odunsulaşmaya başladıktan sonra yapılır. Genellikle

ağaçlar üzerinde şekli bozan, büyümeleri istenmeyen gelişmeleri ana

ve yardımcı dalların zararına olan dallar kesilerek çıkartılabilir yada eğilip bükülebilir. Bazı dallar  da açıları genişletilerek gelişmeden alı konabilir. Ayrıca fidanlara ilk şekil verilirken, ana dalların seçiminden sonra geri kalan dallar veya ana dallar üzerindeki yardımcı dalların dışındakiler eğilip bükülerek bunların gelişmelerine engel olunur.

            B- Kış Budaması

            Şeftali ağaçlarında kış budamasını  zamanı çok önemlidir. Çünkü kış soğuklarından önce yapılacak budamalar, kesim noktalarından zamk oluşumunu  artırır; buda kabuk yarılmalarına, ağaçların zayıflamalarına neden olur. Tokat’ın özel durumu dikkate alındığında bu yörede en uygun ve en yararlı budama zamanı; kış soğukları geçtikten hemen sonra ve ağaçların ilkbahar gelişme periyoduna başlamasından bir süre önceki devredir.

            a) Şekil Budaması           

           

                         ŞEKİL 4 :   Bir Fidana Değişik Doruk Dallı Şeklin Verilmesi

1-Şekil verilmek üzere tepesi kesilmiş bir yıllık fidan

            2-Bir yıllık fidan

            3-İlk şekil verilmiş fidan

                                   4-İkinci yıl budaması yapılmış fidan. 

                        Şeftali ağaçlarına şekil budaması olarak Goble, Doruk Dallı, Değişik Doruk Dallı (Modified Leader ) gibi sistemler uygulanmaktadır. Her üç sistem içinde şekil budamasına fidanlar bahçeye dikildikten sonra başlanır. Tokat yöresinde yaygın olarak kullanılan şekil Goble sistemidir. Ancak,  Tokat yöresi yarı kurak iklim özelliği göstermekte; Goble sistemi ise bol yağış alan nemli bölgeler için önerilmektedir. Bu nedenle Tokat yöresinde Goble sisteminden kesinlikle en kısa zamanda vazgeçilmelidir.

 Goble Sisteminin Önemli Sakıncaları Şöyledir:

             Goble sisteminde ana dallar, gövde üzerinde hemen hemen aynı noktadan çıkmaktadır. Bunun sonucu olarak ana dallar kuvvetli gelişememekte dolayısıyla verim daha az olmakta ve dalların kırıma riski artmaktadır. Bu sistemde ağacın ortası açık olduğundan dalların güneş ışınlarıyla direkt teması söz konusudur. Buda yaz sıcaklarında dalların yanmasına neden olmakta dolayısıyla ağacın ömrünü ve verimini olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca oluşan meyvelerde kalitesiz olmaktadır.Aşırı kış soğuklarından en fazla zararı Goble sistemiyle şekillendirilmiş ağaçlar görür.

Tokat ikliminin yarı kurak oluşu ve şeftali bahçelerinin genellikle yamaçlarda tesis edildiği dikkate alındığında en uygun budama sisteminin Değişik Doruk Dallı Şekil olduğu görülecektir.